Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Jak je przygotować? 

Wszystkie grupy kapitałowe oraz część podatników podatku CIT muszą co roku przygotowywać raporty, na podstawie których można ocenić czy np. terminy płatności nie są nadmiernie wydłużane, a także czy w firmach występują zatory płatnicze. Pomocne w wypełnieniu tego obowiązku są narzędzia oferowane przez Symfonię, dostawcę oprogramowania ERP.

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie w 2020 r., przedsiębiorcy do końca stycznia każdego roku mają składać sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych, obejmujące poprzedni rok kalendarzowy. Nie ma przy tym znaczenia to, że spółka może stosować inny rok obrachunkowy. 

Ten obowiązek dotyczy wszystkich grup kapitałowych oraz dużych podatników podatku CIT, u których obroty w poprzednim roku podatkowym przekroczyły równowartość 50 mln euro (według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego). 

Sprawozdanie przekazuje się do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii po to, by urzędnicy mogli skontrolować praktyki płatnicze, stosowane przez dany podmiot – chodzi np. o dostosowanie harmonogramu dostawy towarów do zapłaty za niego, terminowość płatności faktur itp. 

Wzór sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty. Co powinno się w nim znaleźć?

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która wprowadza obowiązek składania sprawozdań o terminach zapłaty, nie definiuje dla nich konkretnego wzoru formularza. Dokumenty można złożyć wyłącznie elektronicznie, po zalogowaniu się w serwisie dla przedsiębiorców biznes.gov.pl. Można natomiast tam skorzystać z kreatora sprawozdań. 

Osoba upoważniona do wypełnienia i złożenia dokumentu powinna mieć przygotowane następujące informacje: 

 • nazwa i numer identyfikacji podatkowej danego podmiotu (NIP);
 • wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w podziale na terminy: 

– nieprzekraczające 30 dni, 

– od 31 do 60 dni, 

– od 61 do 120 dni, 

– przekraczające 120 dni 

od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi; 

 • wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w podobnym jak wyżej podziale;
 • wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych temu podmiotowi w tym roku;
 • wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązany jest dany podmiot w tym roku. 

Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty. Skorzystaj z oprogramowania ERP

Zebranie wszystkich powyższych danych może zająć wiele czasu, tym bardziej że spółki z grupy kapitałowej składają dokumenty oddzielnie. Może także generować błędy. Dlatego bardzo pomocne przy sporządzaniu sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty jest skorzystanie z narzędzi do zebrania, analizy i wygenerowania wszystkich potrzebnych informacji. 

Taką możliwość daje oprogramowanie ERP Symfonia (Smart BI), dostępne w ofercie spółki ZnanySystem. Pozwala ono stworzyć raport na podstawie odpowiednich danych, pozyskanych techniczne poprzez zapytania SQL. 

Symfonia Smart BI daje możliwość wygenerowania danych za konkretny okres, niepowiązany z rokiem obrachunkowym w firmie – nie ma więc problemu, by stworzyć dokument za wskazany okres, odpowiadający wymaganiom urzędników. System pobiera bowiem dane z zaksięgowanych faktur. 

Do raportu należy wkleić tabelę kursów średnich NBP w poprzednich latach, dla takich walut obcych jak EUR, USD, GBP oraz CZK. To znacząco ułatwia przeliczenie kwot faktur na złote – system pobiera średnie kursy NBP, ważne na dzień terminu wymagalności zapłaty. 

Wygenerowany raport będzie składał się z arkuszy, na podstawie których będzie można przygotować sprawozdanie w celu przekazania go organom państwowym. 

Dokument będzie podzielony na następujące arkusze:

 • dane;  
 • analiza;
 • raport – to najstotniejszy element z punktu widzenia sprawozdania. Prezentowane są tu dane wynikowe, w formie tabeli według terminów zapłaty, a także w tabeli zgodnej z zestawieniem zbiorczym do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • roboczy. 

Warto pamiętać: 

 • Świadczenia pieniężne regulowane w ratach są wykazywane w sprawozdaniu według dwóch kryteriów: termin zapłaty oraz moment zapłaty.  
 • Zaliczka (przedpłata) zostaje uwzględniona w raporcie, gdy zostanie wystawiona faktura (rachunek). Zawsze jest ona raportowana jest jako świadczenie uregulowane w terminie do 30 dni.  
 • Raport jest zasilany danymi z rozrachunków. Dlatego wcześniej należy zwrócić uwagę, czy salda rozrachunków są zgodne z saldami na odpowiadających im kontach księgowych.
 • Zgodnie z przepisami raport uwzględnia wyłącznie transakcje pieniężne. Nie obejmuje się danych dotyczących np. kompensat czy ujemnych korekt faktur.